Image
 

What's new at S Cube? Stay updated on our latest insights and news, see what’s planned next and be the first one to know of our upcoming events!

 

נכסים בלתי מוחשיים

 

כיצד מעריכים שווי של נכסים בלתי מוחשיים?

 

הבנת ערכו של נכס בלתי מוחשי הינה משימה מאתגרת בין אם אתם נדרשים להעריך את שווי הקניין הרוחני לצורך מכירה, רכישה, צרכים רגולטוריים או מכל סיבה אחרת. למרות החשיבות, הבנת הערך של נכס בלתי מוחשי אינו דבר פשוט מכיוון שהנכס אינו פיזי אז עולה הצורך לבצע הערכת שווי חיצונית.


בחברות מסורתיות נכסי החברה הם ברובם מוחשיים, בשליטת החברה וניתנים לזיהוי ו/או הפרדה כמו למשל- מכוניות, מפעלים, קרקע, בניינים וכדומה. לעומת זאת, בחברות בתחום ההיי-טק והטכנולוגיה מרבית נכסי החברה הינם בלתי מוחשיים כלומר, נכסים בהם לא ניתן לגעת, ולא ניתן למדוד או לכמת אותם.


נכסים בלתי מוחשיים הינם נכסים תפעוליים חסרי תוכן פיזי ומספקים ערך כלכלי לחברה. ישנם מגוון רחב של נכסים בלתי מוחשיים, לדוגמה: טכנולוגיה, קניין רוחני, קשרי לקוחות, מותג, הסכם אי תחרות, צבר הזמנות, כוח עבודה ועוד. למרות שהם אינם מוחשיים, לנכסים אלו יש ערך רב, והם מהווים חלק ניכר מערך החברה ואף מגדירים אותה.


חברה נדרשת להעריך את נכסיה הבלתי מוחשיים במספר מקרים, להלן מספר דוגמאות למקרים אלו:

  • ייחוס עלות רכישה (PPA) - בעת רכישת חברה יש לייחס את התמורה לנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים של החברה.
  • מכירה או העברה לצרכי מס (Transfer IP) - העברת IP בין ישויות משפטיות שונות.
  • Spin Off - מכירת זכות שימוש בטכנולוגיה מסוימת לשימושים שונים מהשימוש המקורי וכו'.

כיום ישנן מספר מתודולוגיות מקובלות להערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים ועל מנת להעריך את ערכם של הנכסים הללו נדרשת בחירה של מתודולוגיית השערוך הנכונה בהתאם לסוג ומאפייני הנכס.


מתודולוגיה אחת הינה שיטת Relief from Royalty - שיטת הימנעות מתשלום תמלוגים. שיטה זו מבוססת על עסקאות בהן ניתנה הזכות להשתמש ב-IP מסוים תמורת תמלוגים. לדוגמא, שיש פטנט או טכנולוגיה שיש לו ערך אך לא ידוע מה השימוש, יינתן לחברה הזכות להשתמש בפיתוח תמורת תמלוגים מסוימים. יתרון השיטה הוא פשטות מתמטית והנתונים הנדרשים מהחברה הם לספק צפי הכנסות בלבד. לעומת זאת, האתגר של שיטה זו היא מציאת עסקאות דומות ככל הניתן בשוק מבחינת דמיון, שלב החיים של הטכנולוגיה ומבנה העסקה.


מתודולוגיה נוספת הינה שיטת Multi-Period Excess Earnings Method - שיטת היוון הרווחים העודפים. בשיטה זו, בונים תזרים מזומנים חזוי לאותו ה-IP. יתרון שיטה זו הינו שאין תלות בתמלוגים מסוימים. מנגד, האתגר הינו בידוד התזרים הרלוונטי לנכס המשוערך בלבד.


מתודולוגיות נוספות בהן משתמשים בחברתנו:

  • With or Without- שיטה זו מבוססת על בניית 2 תזרימים, אחד עם הנכס והשני ללא הנכס כשההפרש בין התזרימים הוא בעצם שווי הנכס.
  • Cost Approach - עלות הפיתוח וההשקעה בייצור הנכס הינו שווי הנכס. שיטה זו מתאימה לנכסים ספציפיים מאוד בהם ניתן לטעון שהעלות הינה השווי ואין שווי נוסף לאותו נכס.

בתקופה האחרונה חל גידול משמעותי בהיקף הערכות השווי של נכסים בלתי מוחשיים. חברות רבות מנצלות את המצב למכירת נכסים בניסיון להגדיל את רווחיהן תוך התמקדות בפעילות הליבה של החברה בכדי לצלוח את התקופה. מנגד, חברות אחרות דווקא קונות נכסים מכיוון שהן רואות בתקופה הזדמנות עסקית טובה. משבר הקורונה גרם לשינויים בשווי חברות ובהתאם לכך גם בשווי ה-IP, כך שישנה חשיבות מכרעת לבדיקה חוזרת גם לאחר שיסתיים המשבר.


אנחנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר ולקבל מידע נוסף מראש המחלקה הכלכלית והערכות שווי PPA וקניין רוחני שלנו, דניאל גוטרמן - daniel@s-cube.co.il.

 

הצטרפו אלינו לוובינר היברידי בנושא IP בשיתוף נשיץ ברנדס אמיר עם מומחי התחום שיערך ב22.6.21.

 

אירועים

 
 

S Cube Financial Consulting |  Migdal Shalom, 9 Ahad Ha'am St.  | Tel Aviv | Israel |  +972-3-519-3444

 

 
If you do not see this email properly click here
 
 
Image
תנו לנו לייק
סגור